Do końca lutego rabat na dobry początek nawet do 30%! 🇬🇧🚀

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym AKCENT Platforma Edukacyjna Iwona Róg.
 2. Usługodawcą jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443.
 3. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu Subskrypcji w serwisie internetowym AKCENT Platforma Edukacyjna Iwona Róg. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;
  2. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Konto Użytkownika – indywidualne konto Klienta w Serwisie, zawierające indywidualne dane Klienta oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis;
  4. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz materiałów poprzez niego dostępnych, poprzez wykupienie Subskrypcji;
  5. Subskrypcja – odpłatna umowa zawarta na czas określony, o zakresie określonym w opisie danej Subskrypcji, umożliwiająca dostęp do płatnych Usług dostępnych poprzez Serwis;
  6. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  7. Lektor – Usługodawca lub osoba zatrudniona przez Usługodawcę, która świadczy usługi konsultacyjne poprzez Serwis;
  8. Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie platforma.szkola-akcent.pl;
  9. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 4. Serwis oferuje za pomocą sieci internet odpłatne Subskrypcje umożliwiające dostęp do Usług, które w szczególności zakładają dostęp do materiałów audiowideo dotyczących nauki języka angielskiego oraz konsultacji językowych z Lektorem.
 5. Szczegółowe informacje o Usługach i Subskrypcjach znajdują się na stronie internetowej platforma.szkola-akcent.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Klient może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@akcent-poznan.com.pl.
 7. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę. 
 8. W ramach zakupionej Subskrypcji Klient otrzymuje uprawnienia do korzystania z określonego w Subskrypcji dostępu do płatnej Usługi przez okres 12-stu miesięcy.
 9. Udostępnienie dostępu do Subskrypcji lub Usługi osobom trzecim wymaga odrębnej zgody Usługodawcy.

§ 2

Warunki korzystania z usługi

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 2. Usługodawca pobiera opłaty za świadczenie Usług na rzecz Klientów w wysokości wskazanej w opisach Subskrypcji.
 3. By móc złożyć zamówienie poprzez Serwis Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług:
  1. Dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie;
  2. Konta i Profile Użytkowników;
  3. Newsletter.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta i Profilu Użytkownika jest odpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie podczas zakupu Subskrypcji. Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 12 miesięcy.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera, o których mowa powyżej, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 8. Konto Użytkownika umożliwia korzystanie z płatnych Usług oferowanych w Serwisie przez Usługodawcę.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Klienci dokonują rejestracji kont indywidualnych w Serwisie.
 2. Konta indywidualne umożliwiają Klientom korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis, w tym korzystanie z materiałów w ramach Subskrypcji.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się podczas zakupu Subskrypcji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, hasło do konta, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Klientów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Klient zobowiązuje się do:
  1. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem serwisu;
  2. przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów;
  3. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Klientów i Lektorów;
  4. niedziałania na szkodę innych Klientów, Lektorów, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich;
  5. nieudostępniania odpłatnych materiałów osobom trzecim.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania podejmowane przez Klientów;
  2. niespełnienie specyficznych wymagań Klienta, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu;
  3. postępy w nauce na podstawie materiałów udostępnianych w Serwisie;
  4. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Klienta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Klienta osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Klient, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu.
 17. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 18. Konto Klienta, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.

§ 4

Usługi świadczone przez Serwis

 1. Usługi świadczone przez Serwis w szczególności obejmują:  
  1. edycja Konta Użytkownika,
  2. rejestracja Konta Użytkownika,
  3. logowanie do Konta Użytkownika,
  4. dostęp do materiałów audiowideo w ramach wykupionej Subskrypcji,
  5. konsultacja z Lektorem, jeżeli wykupiona Subskrypcja to przewiduje.
 2. Subskrypcja zakupiona za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniona Klientowi będącemu Konsumentem po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Za zgodą Klienta będącego Konsumentem, materiały w ramach Subskrypcji zostaną mu udostępnione przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Usługodawcę wyraźnej zgody na  rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 3. Klient będący Konsumentem, któremu za jego zgodąSubskrypcja została udostępniona przed upływem 14 dni na odstąpienie, traci prawo odstąpienia.
 4. Szczególne zasady świadczenia Usług w zakresie konsultacji z Lektorem:
  1. Klient, w przypadku wyboru Subskrypcji, która przewiduje taki rodzaj Usług, ma możliwość zamówienia Usługi w postaci konsultacji z Lektorem.
  2. Konsultacja odbywa się przez Skype, Zoom lub inny komunikator ustalony przez Lektora i Klienta.
  3. Usługodawca wyznacza Lektora oraz przesyła do Klienta propozycje dat spotkań w ciągu 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia Subskrypcji. Klient wybiera jedną datę i godzinę spotkania do każdego odcinka kursu.
  4. W jednym spotkaniu konsultacyjnym może uczestniczyć tylko jedna osoba.
  5. Ilość spotkań i ich długość określone są w opisie Subskrypcji. Spotkanie konsultacyjne trwa około 15 minut. Usługodawca dopuszcza możliwość łączenia spotkań do maksymalnie 4 spotkań (tj. 60 minut).
  6. Klient może wykorzystać konsultacje z Lektorem tylko podczas trwania Subskrypcji. 
  7. W przypadku braku możliwości odbycia umówionego spotkania, Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy najpóźniej do 24 h do rozpoczęcia spotkania. W przypadku braku terminowego poinformowania lub braku obecności Klienta – spotkanie uważane jest za odbyte.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wdrożenie w życie informacji i porad udzielonych podczas konsultacji.

§ 5

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Klientem. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. 
 3. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść Subskrypcji wybranej przez Klienta.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Usługodawca nie umożliwia składania zamówień w drodze telefonicznej, e-mailowej lub stacjonarnej.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesującą go Subskrypcję w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech wybranej Subskrypcji, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
 10. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Usługodawcy.
 11. Warunkiem skorzystania z Konta Użytkownika i Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych usług, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 13. Pełna rejestracja Konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.
 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Serwisu 
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Serwisu 

§ 6

Terminy i sposoby płatności

 1. Serwis internetowy udostępnia formy płatności za zamówienie każdorazowo określone w zakładce płatności.
 2. Dostęp do Subskrypcji możliwy jest po pełnym i prawidłowym uiszczeniu płatności przez Klienta.
 3. Klient, który zakupił Subskrypcję wybiera sposób płatności dostępny w Serwisie. Klient powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu wygasa.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentom.
 2. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia zakupu Subskrypcji) Klient może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli dostęp do Usług został udostępniony Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Klienta zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu udostępnienia Subskrypcji.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail biuro@akcent-poznan.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
 5. W razie odstąpienia, cena zapłacona za Subskrypcję zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 6. Jeżeli Subskrypcja został udostępniony Klientowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli przynajmniej raz wyświetlił materiały dostępne w ramach Subskrypcji.

§ 8

Reklamacja Usługi

(rękojmia za wady)

 1. Usługodawca obowiązany jest do dostarczania usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wykonania usługi. Przed upływem powyższego terminu Klient może zawiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  1. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@akcent-poznan.com.pl;
  2. wysyłając stosowną wiadomość na adres: AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań.
 3. Klient nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. adres zamieszkania do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu (np. paragon, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanej usługi;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność usługi z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 6. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Klienta i jego żądanie.

§ 9 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane Klientów będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej. 

§ 10

Usuwanie Kont Użytkowników,

wypowiedzenie umowy Subskrypcji

 1. Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Klient powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Klient ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Klienta jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Usunięcie Konta na wniosek Klienta następuje w terminie 14 dni.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Subskrypcji (czyli rozwiązać umowę na Subksrypcję za wypowiedzeniem),  umowa Subskrypcji rozwiązuje się po zakończeniu okresu, na który została zawarta.
 5. Aby zrezygnować z Subskrypcji należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@akcent-poznan.com.pl z oświadczeniem o rezygnacji z Subskrypcji. 

§ 11

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak wyłącznie z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane czynności realizowane poprzez Serwis. 
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Klientów na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Klientowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji. 
 3. Klient wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Użytkownika odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Klient powinien usunąć Konto Użytkownika w sposób wskazany na Stronie internetowej.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Klienta żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Klienta obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu

 1. Każdy Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@akcent-poznan.com.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu.
 4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 14

Prawa własności intelektualnej Usługodawcy

 1. Wszelkie materiały, w tym utwory audiowizualne, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Serwisu.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia … roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: ……….

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług

– Powód odstąpienia od umowy (opcjonalne) ………………….

– Data zawarcia umowy………………. 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

MAIL DO KLIENTA “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” 

Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenie złożenia przez Państwa zamówienia w serwisie AKCENT Platforma Edukacyjna Iwona Róg od Iwony Róg prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona RógINFORMACJA O ZAMAWIANEJ SUBSKRYPCJI:


– cena (zawierająca podatek VAT):

– termin realizacji:

– wybrany sposób zapłaty i termin: 
Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.

Reklamacje proszę składać drogą e-mailową bądź na adres Sprzedawcy zgodnie z procedurą określoną w par. 8 regulaminu (najlepiej z linkiem). 

Polityka prywatności

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności serwisu AKCENT Platforma Edukacyjna Iwona Róg, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

 

 • 2. Definicje

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator – AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443;
 2. Serwis – strona internetowa pod adresem platforma.szkola-akcent.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 3. Strony – Administrator i Użytkownik;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

 

 • 3. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji, obsłudze prawnej.

 

 • 4. Uprawnienia Użytkownika

 

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

 

 • 5. Techniczna ochrona danych

 

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 3. Powierzone dane są składowane na odpowiedniej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

 • 6. Polityka cookies

 

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
  2. “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
  3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.
 4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

 • 7. Logi

 

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

 • 8. Kontakt

 

  1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
  2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
  3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: platforma.szkola-akcent.pl.

Przetwarzamy wyłącznie Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer NIP, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań,NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Administratorem danych osobowych jest Iwona Róg prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg, os. Zygmunta Starego 6, 60-684 Poznań, NIP: 7780111835, REGON: 630006443, kontakt: platforma.szkola-akcent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Twoje życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie ww. usługi. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodałeś produkt do koszyka

Zapisz się do Newsletter'a

i otrzymuj bieżące informacje o nowościach i promocjach!

Administratorem Twoich danych osobowych jest AKCENT Szkoła Języków Obcych Iwona Róg.
Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj.